ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2563/64

2562/63

2561/62

2560/61

2559/60

2558/59

2557/58

2556/57

2555/56