การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสาร หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เอกสาร หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสาร หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.