ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ปี 2563/64

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2560/61
(ปรับปรุงใหม่)(1)
2561/62
(ปรับปรุงใหม่)(2)
2562/63 2563/64
รวมรายได้จากการดำเนินงาน(3) 3,936 3,611 4,000 2,480
ต้นทุนการให้บริการ 1,535 1,461 1,948 1,544
กำไรขั้นต้น 2,401 2,150 2,052 936
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,691 1,672 1,523 1,582
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,258 1,360 1,177 1,113
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 846 1,101 1,424 980
สินทรัพย์รวม 9,632 22,773 17,077 20,970
หนี้สินรวม 3,706 6,166 3,999 3,907
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,926 16,607 13,078 17,063
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2560/61
(ปรับปรุงใหม่)(1)
2561/62
(ปรับปรุงใหม่)(2)
2562/63 2563/64
ความสามารถในการทำกำไร(4)        
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 61% 60% 51% 38%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 43% 46% 38% 64%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 32% 38% 29% 45%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 22% 31% 36% 40%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 27% 12% 11% 7%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.8X 1.2X 1.0X 1.0X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 10% 7% 8% 5%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5X 0.2X 0.2X 0.2X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6X 0.4X 0.3X 0.2X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3X 0.2X 0.1X 0.1X

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์มของ VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณาสื่อโฆษณา บริการชำระเงิน และธุรกิจขนส่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้สื่อโฆษณานอกบ้าน บริการชำระเงินถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และผลการดำเนินงานที่มาจากแพลตฟอร์มของธุรกิจขนส่งจะถูกบันทึกภายใต้วิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

- ในปี 2562/63 บริษัทฯ ได้ทำการยุติการควบรวมงบการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("MACO") เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของการลงทุนใน MACO จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ทั้งนี้หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะรับรู้เพียงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน MACO เท่านั้น

(1) บริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัท โคแมส จำกัด ภายใต้ บริษัทฯ มาสเตอร์ แอดส์ จำกัด ภายหลังเสร็จสิ้นการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

(2) บริษัทฯ ทำการปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของกลุ่มทรานส์.แอด และโกล สตาร์ กรุ๊ป เสร็จสมบูรณ์ และทำการปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2561/62 อันเนื่องมาจาก
1) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
2) การยุติการควบรวมงบการเงินของ MACO
ส่งผลให้ MACO เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯ จะรับรู้เพียงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ใน MACO

(3) ไม่รวมรายได้อื่น

(4) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ประจำไตรมาส 2 ปี 64/65

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
ไตรมาส 4
ปี 63/64
ไตรมาส 1
ปี 64/65
ไตรมาส 2
ปี 64/65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 1 717 680 637 596 923
ต้นทุนการให้บริการ 430 359 422 410 756
กำไรขั้นต้น 287 321 215 185 167
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 140 856 607 119 101
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 737 477 (4) (19)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (104) 12 713 359 10
สินทรัพย์รวม 19,201 19,869 20,970 20,252 20,347
หนี้สินรวม 4,232 3,857 3,970 3,790 3,952
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,968 16,012 17,063 16,462 16,396
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
ไตรมาส 4
ปี 63/64
ไตรมาส 1
ปี 64/65
ไตรมาส 2
ปี 64/65
ความสามารถในการทำกำไร 2
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 34% 34% 34% 31% 18%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 95% 95% 95% 20% 11%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 75% 75% 75% -1% -2%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 56% 56% 56% 60% 1%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4% 7% 7% 7% 5%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9X 0.9X 1.1X 1.0X 1.0X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 5% 5% 5% 6% 7%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.2X 0.2X 0.2X 0.2X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.2X 0.2X 0.2X 0.2X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.1X 0.1X 0.1X 0.1X

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์มของ VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณาสื่อโฆษณา บริการชำระเงิน และธุรกิจขนส่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้สื่อโฆษณานอกบ้าน บริการชำระเงินถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และผลการดำเนินงานที่มาจากแพลตฟอร์มของธุรกิจขนส่งจะถูกบันทึกภายใต้วิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

(1) ไม่รวมรายได้อื่น

(2) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน