ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ปี 2564/65

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2561/62
(ปรับปรุงใหม่)(1)
2562/63 2563/64
(ปรับปรุงใหม่)(2)
2564/65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน(3) 3,611 4,000 2,480 4,098
ต้นทุนการให้บริการ (1,461) (1,948) (1,544) (3,209)
กำไรขั้นต้น 2,150 2,052 936 889
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,672 1,523 1,582 345
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,360 1,177 1,113 (141)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,101 1,424 980 (120)
สินทรัพย์รวม 22,773 17,077 20,970 40,848
หนี้สินรวม 6,166 3,999 3,907 10,866
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,607 13,078 17,063 29,983
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2561/62
(ปรับปรุงใหม่)(1)
2562/63 2563/64
(ปรับปรุงใหม่)(2)
2564/65
ความสามารถในการทำกำไร(4)        
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 60% 51% 38% 22%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 46% 38% 64% 8%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 38% 29% 45% -3%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 30% 36% 40% -3%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 12% 11% 7% -1%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2X 1.0X 1.0X 1.0X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 7% 8% 5% 0%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.2X 0.2X 0.1X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4X 0.3X 0.2X 0.4X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.1X 0.1X 0.3X

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน บริการชำระเงินถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

(1) บริษัทฯ ทำการปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของกลุ่มทรานส์.แอด และโกล สตาร์ กรุ๊ป เสร็จสมบูรณ์ และทำการปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2561/62 อันเนื่องมาจาก
1) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
2) การยุติการควบรวมงบการเงินของ MACO

(2) บริษัทฯ ได้ทำการจัดประเภทรายการใหม่ ส่งผลให้มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563/64

(3) ไม่รวมรายได้อื่น

(4) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ประจำไตรมาส 4 ปี 64/65

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 63/64 1
ไตรมาส 1
ปี 64/65
ไตรมาส 2
ปี 64/65
ไตรมาส 3
ปี 64/65
ไตรมาส 4
ปี 64/65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 1 637 596 923 1,429 1,150
ต้นทุนการให้บริการ 422 410 756 1,105 938
กำไรขั้นต้น 215 185 167 324 213
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 607 119 101 47 78
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 477 (4) (19) (75) (43)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 359 10 (9) (76) (45)
สินทรัพย์รวม 20,983 20,252 20,347 27,951 40,848
หนี้สินรวม 3,920 3,790 3,952 10,760 10,866
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,063 16,462 16,396 17,191 29,983
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 4
ปี 63/64 1
ไตรมาส 1
ปี 64/65
ไตรมาส 2
ปี 64/65
ไตรมาส 3
ปี 64/65
ไตรมาส 4
ปี 64/65
ความสามารถในการทำกำไร 2
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 34% 31% 18% 23% 18%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 95% 20% 11% 3% 7%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 75% -1% -2% -5% -4%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 56% 2% -1% -5% -4%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7% 7% 7% 2% -1%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9X 0.9X 1.1X 0.3X 1.0X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 5% 6% 5% 1% 0%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.2X 0.2X 0.2X 0.1X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.2X 0.2X 0.6X 0.4X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1X 0.1X 0.1X 0.5X 0.3X

หมายเหตุ:

- ปัจจุบันแพลตฟอร์ม VGI ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีของแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้ สื่อโฆษณาถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน บริการชำระเงินถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่ายถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย และวิธีการบันทึกบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

(1) บริษัทฯ ได้ทำการจัดประเภทรายการใหม่ ส่งผลให้มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2563/64

(2) ไม่รวมรายได้อื่น

(3) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน