โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 2,554,351,500 29.66%
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) 1,890,003,340 21.95%
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 719,974,432 8.36%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 384,549,824 4.47%
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 277,846,200 3.23%
6. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited 245,555,800 2.85%
7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 186,000,000 2.16%
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 153,578,603 1.78%
9. UBS AG HONG KONG BRANCH 119,333,500 1.39%
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 100,000,000 1.16%
รวมจำนวนหุ้นของ 10 รายแรก 6,631,193,199 77.01%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 8,611,165,708 100.0%