โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) 3,504,104,742 31.30%
2. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 3,320,656,950 29.66%
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 935,966,761 8.36%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 416,254,374 3.72%
5. CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 312,139,040 2.79%
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 297,556,570 2.66%
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 168,608,442 1.51%
8. UBS AG HONG KONG BRANCH 155,133,550 1.39%
9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 147,712,210 1.32%
10. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 126,997,060 1.13%
รวมจำนวนหุ้นของ 10 รายแรก 9,385,129,699 83.84%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 11,194,515,420 100.00%