โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) 2,554,351,500 29.8%
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) 1,890,003,340 22.1%
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 719,974,432 8.4%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 353,518,044 4.1%
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 277,846,200 3.3%
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD. 186,000,000 2.2%
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 133,395,203 1.6%
8. CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED 119,333,500 1.4%
9. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 100,000,000 1.2%
10. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 79,280,600 0.9%
รวมจำนวนหุ้นของ 10 รายแรก 6,413,702,819 74.9%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 8,561,165,707 100.0%