ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นภนต์ ใจแสน
02 618 1349
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ศินรี สุขะเกศ
02 2761 9225
บริษัท ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
Hussaini Saifee
+65 6657 7826
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
วรายุทธ เหลืองเมตตากุล
02 614 6214
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
สมบัติ เอกวรรณพัฒนา
02 857 7835
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
จิตรา อมรธรรม
02 646 9966
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ศรัณย์ ชินวรรณโณ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ฐิติเทพ นพเกตุ
02 305 9198
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ปฏิภาค นวาวัตน์
02 659 7000 ต่อ 5003
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ดิษฐนพ วัธนเวคิน
02 638 5791, 02 287 6791
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
แจ๊คการีน นาม
02 305 9175
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด
จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยาม ติยานนท์
02 635 1700 ต่อ 483
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บุณยกร อมรสังข์
062 945 1665
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์
02 617 4969
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
อัญชลินทร์ เจริญพิทย์
02 633 6478
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธชษร จูตะกานนท์
02 659 8033
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ถกล บรรจงรักษ์
02 009 8067