ติดต่อนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นภนต์ ใจแสน
02 618 1349
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
อุไรวรรณ ตันติสุวรรณกุล
02 761 9227
Citicorp Securities (Thailand) Limited
Hussaini Saifee
Arther Pineda


บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
วรายุทธ เหลืองเมตตากุล
02 614 6214
บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บุณยกร อมรสังข์
02 205 7000 ต่อ 4403
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
สมบัติ เอกวรรณพัฒนา
02 857 7835
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
พรสุข อมรวดีกุล
02 857 7835
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ปฏิภาค นวาวัตน์
02 659 7000 ต่อ 5003
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน)
แจ๊คการีน นาม
02 648 1126
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เรณู บรรดาศักดิ์
02 965 5836
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
02 658 6300
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ดิษฐนพ วัธนเวคิน
02 638 5791
02 287 6791
บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
ฐิติเทพ นพเกตุ
02 305 9198
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยาม ติยานนท์
02 635 1700 ต่อ 483
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์
02 617 4969
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
อัญชลินทร์ เจริญพิทย์
02 633 6478
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
นฤดม มุจจลินทร์กูล
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อเล้กซ์ มนูญผล
02 613 5700 ต่อ 5770
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ศิวกร มิตรสันสุข
02 088 9626