คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2566/67
2565/66
2564/65
2563/64
2562/63
2561/62
2560/61
2559/60
2558/59
2557/58
2556/57
2555/56