ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ ดาวน์โหลด
09 สิงหาคม 2565 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ VGI-W2
04 สิงหาคม 2565 การยื่นรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
03 สิงหาคม 2565 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VGI-W2 (แก้ไข)
02 สิงหาคม 2565 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ VGI-W2
01 สิงหาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กรกฎาคม 2565 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
25 กรกฎาคม 2565 การไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) และครั้งที่ 3 (VGI-W3) อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล
22 กรกฎาคม 2565 การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
19 กรกฎาคม 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 กรกฎาคม 2565 การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
04 กรกฎาคม 2565 การจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเดิมและการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนบางส่วนของบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด โดยบริษัทย่อย
04 กรกฎาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VGI-W2 (F53-5)
01 กรกฎาคม 2565 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
22 มิถุนายน 2565 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (โดยบริษัทย่อย) ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ การเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด
17 มิถุนายน 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมาตรการและแนวทางปฎิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ