ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ ดาวน์โหลด
05 มกราคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VGI-W2 (F53-5)
24 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
15 ธันวาคม 2564 แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14
12 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
29 ตุลาคม 2564 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
04 ตุลาคม 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VGI-W2 (F53-5)
10 กันยายน 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ VGI-W2
02 กันยายน 2564 การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6)
26 สิงหาคม 2564 การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
03 สิงหาคม 2564 แจ้งกรรมการอิสระลาออก