ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2567 แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6
28 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (เพิ่มเติม)
28 พฤษภาคม 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
27 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (แก้ไข format)
27 พฤษภาคม 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
27 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
27 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ประจำปี 2567 (ตรวจสอบแล้ว)
04 เมษายน 2567 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VGI-W3 (F53-5)
14 มีนาคม 2567 แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5
13 กุมภาพันธ์ 2567 งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
13 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
13 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2567 (สอบทานแล้ว)
08 กุมภาพันธ์ 2567 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567