VGI

VGI

09 สิงหาคม 2565 14:31
ชื่อย่อหุ้น
VGI
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
4.34
0.00 (0.00%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,071,642.00
ราคาเปิด
4.34
วันก่อนหน้า
4.34
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
39,460,296.68
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.32 - 4.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.18 - 6.96

ชื่อหลักทรัพย์

VGI

ตลาด

SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

วันเริ่มซื้อขายวันแรก

11 ตุลาคม 2555

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,553,616,188.20 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,119,451,542.00 บาท
ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

24.3% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ

49.0%

หมายเลข ISIN

ในประเทศ TH374001Y09
ต่างประเทศ TH3740010Y17
NVDR TH3740010R16