VGI

VGI

17 มกราคม 2565 16:40
ชื่อย่อหุ้น
VGI
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
6.60
0.00 (0.00%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,370,177.00
ราคาเปิด
6.65
วันก่อนหน้า
6.60
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
49,027,526.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.60 - 6.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.45 - 7.50

ชื่อหลักทรัพย์

VGI

ตลาด

SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

วันเริ่มซื้อขายวันแรก

11 ตุลาคม 2555

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,079,752,074.30 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

861,116,570.80 บาท
ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

24.3% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ

49.0%

หมายเลข ISIN

ในประเทศ TH374001Y09
ต่างประเทศ TH3740010Y17
NVDR TH3740010R16