VGI

VGI

18 มิถุนายน 2567 16:36
ชื่อย่อหุ้น
VGI
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
1.29
+0.02 (+1.57%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49,238,209.00
ราคาเปิด
1.29
วันก่อนหน้า
1.27
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
63,342,871.05
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.27 - 1.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.24 - 3.30

ชื่อหลักทรัพย์

VGI

ตลาด

SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

วันเริ่มซื้อขายวันแรก

11 ตุลาคม 2555

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

1,377,786,787.80 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,119,451,966.60 บาท
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

31.23% ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ

49.0%

หมายเลข ISIN

ในประเทศ TH374001Y09
ต่างประเทศ TH3740010Y17
NVDR TH3740010R16